Samsunglogo
Bg small3

PRAVILA NAGRADNE IGRE „GALAXY“

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14),

Samsung Electronics Austria GmBH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37B, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB  71762969400, zastupan po g. Tae Hwan Hwangu, zastupniku Podružnice, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „GALAXY“

(u daljnjem tekstu: Pravila)

Članak 1 – Priređivač i svrha priređivanja nagradne igre

Priređivač nagradne igre pod nazivom „GALAXY(u nastavku „nagradna igra”) je Samsung Electronics Austria GmBH, Podružnica Zagreb (Radnička cesta 37B, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB:  71762969400) dalje u tekstu „Priređivač“.

Svrha nagradne igre je promidžba Samsung mobilnih uređaja.

Članak 2 – Sudionici nagradne igre

Sudionici nagradne igre (u nastavku: „sudionici”) mogu biti sve punoljetne osobe (iznad 18 godina starosti) hrvatski državljani, sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u razdoblju trajanja nagradne igre iz članka 3.ovih Pravila kupe neki od smartphone uređaja Galaxy serije J, A, S i Note8 kod ovlaštenih partnera, te izvrše online-registraciju na: samsungpoklanja.hr. u roku navedenom u članku 3.ovih Pravila. Popis ovlaštenih partnera nalazi se kao dodatak ovim Pravilima nagradne igre.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici ili zastupnici Priređivača, niti izvršitelja obrade osobnih podataka iz članka 10.ovih Pravila.


Članak 3 – Trajanje nagradne igre i trajanje online-registracije

Trajanje nagradne igre je od 16.kolovoza do 30.rujna 2017., s time da je online-registracija moguća od 16.08.2017. u 8:00 sati do 15.listopada 2017. do 23:59 sati.

Članak 4 – Uvjeti za sudjelovanje i postupak provođenja nagradne igre

Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici iznad 18 godina starosti, nakon kupovine uređaja iz članka 2.ovih Pravila, trebaju se registrirati sa IMEI brojem kupljenog uređaja te skenom računa na posebnu stranicu:samsungpoklanja.hr.
Svaka osoba koja izvrši online-registraciju, automatski dobiva određeno slovo iz riječi „GALAXY“  i potrebno je da sa ostalim sudionicima koji su se registrirali prikupi svih 6 slova iz riječi „GALAXY“.  U konkurenciju za  osvajanje nagrade ulaze svi sudionici  koji su se  registrirali, te zajedno prikupili svih 6 slova iz riječi „Galaxy“. Prilikom online-registracije na web-stranici samsungpoklanja.hr svaki će sudionik dobiti priliku da odabere kreiranje grupe  i sam odredi da li će ta grupa biti zatvorena ili otvorena, tj. da li će svatko moći pristupiti toj grupi sa svojim dobivenim slovom ili će grupu činiti samo osobe kojima on/ona dopusti da se pridruži njegovoj grupi. Svi sudionici nagradne igre koji skupe sva slova iz riječi: „GALAXY“ osvajaju po jednu nagradu, s time da svatko od njih dobiva istu nagradu.
Osim timskog sudjelovanja, nagrade može osvojiti i samo jedan sudionik ako je temeljem kupnje većeg broja uređaja iz čl.2.ovih Pravila i temeljem gore opisane registracije, uspio skupiti svih 6 slova iz riječi: „GALAXY“.
Nagrada se može osvojiti tek u trenutku kada je prikupljeno svih 6 slova iz riječi „Galaxy“.
Originalni račun, kao dokaz o kupovini potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade.

Članak 5 –  Nagradni fond

U igri će biti podijeljeno 60 nagrada:
60x1 Samsung TV uređaj UE49MU6402UXXH, LED TV, 4K UHD
Ukupan fond nagrada nagradne igre iznosi:
419.940,00kn (slovima: četiristodevetnaesttisućadevetstočetrdesetkuna).
Pojedinačne nagrade su Samsung TV uređaji model: UE49MU6402UXXH, LED TV, 4K UHD (pojedinačna vrijednost svake nagrade: 6.999,00kn).
Osvojena nagrada ne može se zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe.

Članak 6 –  postupak izvlačenja Nagrade 

U trenutku kada se prva grupa registrira sa prikupljenih svih 6 slova riječi „Galaxy“, imena dobitnika bit će vidljiva na web-stranici samsungpoklanja.hr. Priređivač će ponoviti isto za svaku sljedeću grupu dobitnika/pojedinog dobitnika koji se registriraju da su prikupili svih 6 slova riječi: „Galaxy“.
Izvlačenje, odnosno objava svih dobitnika održat će se u prostorijama Priređivača 16.10.2017. godine i nadgledat će ga tročlana komisija.
Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, nagradu dobiti prva grupa koja je skupila barem 5 slova iz zadane riječi „Galaxy“ i koja se po vremenu registracije prva prijavila na samsungpoklanja.hr.
Po jednu pojedinačnu nagradu dobit će:

  1. a) Svaki sudionik grupe (do maksimalno 6 članova), koja je zajedno prikupila svih 6 slova iz riječi: „GALAXY“ (s time da svako slovo dobiveno kao rezultat nasumičnog odabira kompjuterskim sustavom, dobiva istu nagradu),
ili
  1. b) 6 pojedinačnih nagrada dobit će svaki pojedini sudionik koji je temeljem kupnje većeg broja uređaja iz čl.2.ovih Pravila i temeljem gore opisane registracije, uspio skupiti sva slova iz riječi: „GALAXY“.

Članak 7 – Dostava i isporuka nagrada

Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon uvida Priređivača u valjani račun koji je izvučen, u protivnom gubi pravo na nagradu.
Priređivač će osigurati nagrade, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.
Dobitnika će o dobitku obavijestiti Priređivač usmeno i pismeno u roku od 15 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.
Nagrade dobitnici preuzimaju u roku od 60 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.
U slučaju da se obavijest o osvojenoj nagradi vrati Priređivaču, Priređivač je dužan ponovno obavijestiti dobitnika o dobitku u roku 8 dana od isteka gore navedenog roka od 60 dana, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrade u roku od 20 dana. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.
Kao dokaz preuzimanja nagrade, Priređivač će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a ili pošte) Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz.
Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodjeljenog nagradnog fonda  prelazi 5.000,00 kuna  (slovima: pettisuća kuna) postupiti u skladu sa važećim propisima.

Članak 8 – Naknada za priređivanje nagradne igre

Priređivač nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5 % od ukupne vrijednosti fonda nagradne igre.

Članak 9 – Objava nagradne igre
Priređivač igre obvezan je objaviti ova pravila na www.samsungpoklanja.hr ,  prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija. Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:
KLASA:UP/I-460-02/17-01/407
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 09. kolovoza 2017
Imena dobitnika će biti objavljena u roku 15 dana od dana izvlačenja dobitnika na www.samsungpoklanja.hr.
Pravila nagradne igre „GALAXY” dostupna su i na adresi Priređivača.

Članak 10 – Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnoj igri koja je regulirana ovim Pravilima, potrebno je da sudionik, sukladno ostalim odredbama ovih Pravila, uspješno izvrši registraciju svojeg uređaja pomoću web-stranice za registraciju: samsungpoklanja.hr
Postupak registracije uključuje upisivanje osobnih podataka sudionika nužnih za uspješnu registraciju. Osobni podaci sudionika koji će se prikupljati su: ime, prezime, e-mail adresa sudionika, kontakt broj, IMEI uređaja te prikaz fiskalnog računa s prodajnog mjesta.
Klikom na tipku za slanje podataka, sudionik dostavlja svoje osobne podatke tvrtki Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37, Zagreb, Hrvatska, koja će provjeriti odgovaraju li priloženi podaci Pravilima ove nagradne igre u pogledu razdoblja trajanja nagradne igre, odnosno datuma kupovine Samsung uređaja. Klikom na tipku za slanje podataka sudionik ujedno daje svoju izričitu suglasnost za primjenu ovih Pravila, kao i za korištenje sudionikovih osobnih podataka u skladu s odredbama ovih Pravila. Suglasnost s ovim Pravilima je nužna kako bi proces registracije bio uspješan.
Osobni podaci sudionika koji budu upisani na web-stranici za registraciju bit će prikupljeni i obrađeni u skladu sa Samsung pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka koja se nalaze na: www.samsung.com/hr/info/privacy/, u skladu s ovim Pravilima, kao i u skladu s relevantnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka.
Svrha prikupljanja osobnih podataka sudionika je provjera ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje u predmetnoj nagradnoj igri.
Osobni podaci sudionika koji će biti prikupljeni u okviru predmetne nagradne igre bit će dostupni sljedećim subjektima:
- Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37, Zagreb, Hrvatska, u svojstvu voditelja zbirke osobnih podataka,
- Mediapolis d.o.o.,Lašćinska 97, 10 000 Zagreb,  u svojstvu izvršitelja obrade osobnih podataka.
Voditelj zbirke osobnih podataka i izvršitelj obrade osobnih podataka će s prikupljenim osobnim podacima postupati u skladu sa Samsung pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka, kao i u skladu s relevantnim propisima Republike Hrvatske te ih neće proslijediti niti dati na uvid trećim stranama.
Prikupljanje osobnih podataka u okviru predmetne nagradne igre je dobrovoljno. U slučaju da sudionik odluči ne podijeliti svoje osobne podatke sa Samsungom, sudionik neće ostvariti mogućnost sudjelovanja u predmetnoj nagradnoj igri.
Voditelj zbirke osobnih podataka će na zahtjev sudionika dopuniti, izmijeniti ili obrisati osobne podatke sudionika ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonom.

Članak 11 – Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju ova Pravila samim slanjem prijave  za sudjelovanje u nagradnoj igri.
U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.
Priređivač ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Priređivača za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri.
Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.
Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade, osim nagrada navedenih u ovim pravilima.
Protekom 60 dana od završetka nagradne igre priređivač neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru.
U slučaju pravnog spora između priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu


U Zagrebu, 19. srpnja 2017.
Priređivač
Samsung Electronics Austria GmBH, Podružnica Zagreb

Početna


Za sva pitanja u vezi registracije IMEI brojeva molimo kontaktirajte Samsung podršku: www.samsung.com/hr/support/

Ukoliko imate problema s korištenjem stranice za nagradnu igru slobodno nas kontaktirajte na [email protected]